DETI DEŤOM 2017

Prehliadka Deti deťom sa uskutočnila 14. marca 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne a hlavným organizátorom podujatia bolo Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Jej cieľom bolo podporiť tradíciu zborového spevu, prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských speváckych zborov a zároveň usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti.

Odborná porota pracovala v zložení : Silvia Szalayová, Katarína Čupková, Viera Vlčková vyzdvihla počet zúčastnených speváckych zborov a skonštatovala, že každým rokom narastá kvalita výkonov detských speváckych zborov v kategórii malých i veľkých speváckych zborov. Detské spevácke zbory vo svojom súťažnom repertoári „ smelo“ využívajú rôzne hudobné nástroje : či akustické alebo rytmické. V porovnaní s minulým rokom výber skladieb na postupovej súťaži Deti deťom 2017 bol pestrejší. Vzhľadom k tomu, že na súťaži sa prezentovali aj začínajúci dirigenti Regionálne osvetové stredisko v Komárne im ponúka možnosť zúčastňovať sa na dirigentských workshopoch, ktoré ROS v Komárne bude realizovať v tomto školskom roku. Všetky súťažiace zbory sa snažili dodržať hodnotiace kritéria ako : intonáciu, rytmus, hlasovú kultúru, výrazovú kvalitu, zaujímavosť a inšpiratívnosť dramaturgie. Porota hodnotila interpretácie, dirigentský výkon a celkovú umeleckú úroveň účinkujúcich.

Podujatia sa zúčastnilo 12 detských speváckych zborov, ktoré pôsobia v meste Komárno. Poslaním prehliadky je i naďalej prehlbovať vzťah k hudbe, jej krásam a tradíciám.

 

Výsledková listina

Nesúťažne vystúpili

DSZ „Malý námorníček“ pri MŠ Mieru v Komárne

Dirigentka: Darina Czölderová

DSZ „Slniečko“ pri MŠ Lodná v Komárne

Dirigentka: Oľga Egressyová

DSZ „Hviezdička“ pri MŠ Kapitánova v Komárne

Dirigentka: Eva Madelová

 

Súťažné vystúpenia - „malé SZ“

Prvé pásmo s pochvalou poroty - postup na krajskú súťaž Mládež spieva 2017

6.apríl 2017 Nové Zámky

DSZ „malých“ Schola Mariana pri CSŠ MARIANUM s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.


 

Prvé pásmo

DSZ „malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik

 

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Dirigentka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigentka: Lýdia Poláková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Margarétka pri ZŠ J.A. Komenského v Komárne

Dirigentka: Mgr. Viera Harmatová


 

Tretie pásmo

DSZ „malých“ Rozmarínka pri ZŠ Rozmarínová v Komárne

Dirigentka: Mgr. Andrea Lovászová

 

 

Súťažné vystúpenia kategória - „veľké SZ“

Prvé pásmo - postup na krajskú súťaž Mládež spieva 2017

6.apríl 2017 Nové Zámky

DSZ „veľkých“ Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Prvé pásmo

DSZ „veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Monika Juhász

Druhé pásmo

DSZ „veľkých“ pri ZŠ s VJM Eötvösova v Komárne

Dirigent: Mgr. Eugen Siposs

 

Poďakovanie patrí predovšetkým Mestu Komárno, Mestskému kultúrnemu stredisku, Mestskej televízii v Komárne, účinkujúcim detským speváckym zborom, dirigentom, korepetítorom a vedeniu základných škôl v Komárne.