Investície Komárna počas volebného obdobia 2010 – 2014 (I. časť)

 

Nastal čas bilancovať výsledky volebného obdobia 2010 – 2014. V tomto čísle Komárňanských listov predkladám prvú časť informácií o investíciách podľa jednotlivých oblastí ich realizovania.


Námestie Kossutha - V roku 2011 prebiehala realizácia „Revitalizácie centrálnej mestskej časti“ – Námestia Kossutha, na ktoré Mesto získalo peniaze ešte v r. 2010. Cieľom bola rekonštrukcia územia v centrálnej časti mesta, ktorá má slúžiť ako parkovisko a na oddych v príjemnom a upravenom prostredí. Vybudoval sa moderný park a po obidvoch stranách námestia parkoviská s kapacitou 87 a 70 parkovacích miest. Okrem toho boli vysadené stromy a kríky, vybudovaná fontána a verejné osvetlenie. Stavba bola financovaná: 95% z eurofondov a 5% z vlastných zdrojov mesta. Dokončená a skolaudovaná bola v r. 2012 (1.700.221 €).
Športová hala - V r. 2011 bolo dofinancovanie rekonštrukcie športovej haly. Stavba bola realizovaná v dvoch častiach, časť A bola skolaudovaná a daná do užívania v roku 2010 a časť B bola dokončená v roku 2011. Časť B v hodnote 325.368 eur bola realizovaná v roku 2011 a v plnej výške bola hradená z vlastných zdrojov mesta Komárno. Táto etapa obsahovala  práce na zabezpečenie bezpečnosti a pohodlia návštevníkov, prefarbenie hracej plochy,výmenu radiátorov , montáž výdajného okienka na predaj vstupeniek , montáž sklopných okien v kanceláriách športovej haly, elektronické prídavné tabule atď.
Mŕtve rameno Váhu - Od r. 2011 až do r. 2013 boli postupne vykonávané revitalizačné práce okolo celého Mŕtveho ramena Váhu. Rekreačný priestor a brehy boli vyčistené od náletových drevín a padnutých stromov, skultúrnilo sa prostredie umiestnením altánkov a ohnísk, postupne boli umiestňované aj nové lavičky, odpadové nádoby a bolo vybudované plážové volejbalové ihrisko, toalety a 10 stĺpov osvetlenia. Tieto akcie boli financované čiastočne z dotácií, z vlastných zdrojov a sponzormi.
Doprava - V r. 2012 bola realizovaná výstavba rekonštrukcie svetelného signalizačného zariadenia“ na križovatke ulíc Pohraničná - Záhradnícka. Na svetelnom signalizačnom zariadení boli vymenené stĺpy s návestidlami, osadený nový radič, namontovaný nový kamerový systém a nové káblové rozvody. Rekonštrukciou sa dosiahla výmena zastaralého zariadenia a zvýšenie bezpečnostnej situácie v tejto križovatke. V r. 2013 boli vykonané dokončovacie práce - káblové podzemné prepojenie signalizačných stĺpov a stavebné úpravy chodníkov, s prihliadnutím na zrakovo postihnutých občanov (77.255 €).
Športoviská - V r. 2012 bolo premiestnené viacúčelové ihrisko na Sídlisku Bašty, kde je viac využívané ako na pôvodnom mieste. Okrem toho boli poskytnuté financie do združenej investície na vybudovanie lezeckej steny vo volejbalovej hale.


V r. 2013 boli realizované tieto investície:


Stavebné úpravy na Hradnej ulici – Realizovalo sa  rozšírenie komunikácie zrušením parkoviska so šikmým radením a vytvorenie obojsmernej premávky na úseku od križovatky s ulicou Vnútorná okružná po výjazd od Univerzity J. Selyeho. Došlo k čiastočnej rekonštrukcii vozovky na nevyhnutných miestach, dotknutých plánovanou stavbou, s doplnením častí vozovky a chodníkov s povrchom z asfaltového betónu. V rámci výstavby boli reorganizované šírky jazdných pruhov s pozdĺžnym parkovaním a osadené nové dopravné značenia (23.008 €).
Verejné osvetlenie na Harčáši – bolo realizované ako novostavba v úseku od odbočky zo štátnej cesty po objekty sociálnych bytoviek. Vybudovalo sa vzdušné vedenie s umiestnením 25 stĺpov a vzdušných káblov s meraním. Cieľom bolo dosiahnuť väčšiu bezpečnosť v uvedenej lokalite (23.354 €).
Rozšírenie verejného osvetlenia na Ulici Roľníckej školy - vzniklo osadením 9 elektrických stĺpov a uložením podzemného káblového vedenia s napojením na jestvujúci rozvod a jestvujúce meranie. Investícia zlepšila aj prístup obyvateľov sociálnych bytov v tejto lokalite (22.916 €).
Prepojenie ulíc Budovateľská a Hviezdoslavova - vzniklo vybudovaním komunikácie medzi týmito ulicami, a to prestavbou jestvujúcej jednopruhovej komunikácie na dvojpruhovú obojsmernú s jednostranným chodníkom pre peších. Boli spevnené plochy pri kontajnerových stanovištiach, plochy pre parkovanie, ďalej odvedenie dažďových vôd z komunikácie a priľahlých spevnených plôch do verejnej kanalizácie prostredníctvom novovybudovanej dažďovej kanalizácie (76.203 €).
Rozšírenie parkovísk na uliciach Hviezdoslavova a Meštianska - na Hviezdoslavovej ulici vzniklo 13 parkovacích miest a na Meštianskej 12. Státia sú kolmé a sú vytvorené státia aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Okrem toho bol na Meštianskej ulici premiestnený aj stĺp verejného osvetlenia (45.015 €).
Park Anglia, detský park – vybudovaný chodník k pomníku, v detskom parku umiestnené dve nové veľké drevené preliezačky, rekonštruované staré preliezačky a osadená nová brána pri vstupe do detského parku. Časť investícií bola vďaka sponzorskej pomoci (23.060 €).
Spomaľovacie prahy na Alžbetinom ostrove – boli vybudované na dvoch miestach na Platanovej aleji, pri I. a II. Priečnej, pri stavbách sú umiestnené aj zvislé dopravné značenia, čo prispelo k zvýšeniu bezpečnosti dopravy (5.991 €).
Rozšírenie kamerového systému v meste – z dotácie bolo zakúpených 8 kamier a bolo realizované premiestnenie celého monitorovacieho systému v rámci budovy Mestskej polícii (49.865 €).
V r. 2014 boli realizované tieto investície:
Digitalizácia vysielania Mestskej televízie (Com-media) – prechod na novú digitálnu technológiu (36.480 €).
Cyklotrasa Komárno-Kolárovo – bola realizovaná v rámci združených investícií s finančnou podporou európskych zdrojov, vďaka úspešnému projektu Pons Danubii EGTC – primátor Komárna je predsedom Správnej rady. Celková cena investície trasy dlhej 17,3 km bola 2,1 milióna eur, z toho Komárno prispelo sumou 80.460 €.
Cyklotrasa Komárno–Kravany dlhá 28 km stála 2,5 milióna eur a Komárno na ňu prispelo čiastkou 40.000 €. Trasa bola vybudovaná formou využitia finančnej podpory EÚ s doplnením vlastných zdrojov dotknutých obcí.
Pohraničná ulica – rekonštrukcia chodníka pred Gymnáziom Šuleka, nové podložie s prihliadnutím na ochranu stromov, súvislá zámková dlažba (23.417 €).
Budovanie parkovísk:
Palatínova ulica - výstavba 37 kolmých státí pre osobné automobily s prístupovou komunikáciou (36.000 €).
Košická ulica - výstavba 22 kolmých státí pre osobné automobily a výstavbu chodníka pri základnej škole (17.850 €). Na žiadosť obyvateľov bolo vybudovaných ďalších 30 parkovacích miest, a to z vlastných zdrojov a s pomocou sponzorov.
Parkovacie plochy - na uliciach Budovateľská, E.B.Lukáča a Pri Panoráme bolo vybudovaných 27 parkovacích miest a riešilo sa aj odvádzanie dažďovej vody (24.750 €).
Zváračská ulica – bolo vybudovaných 8 parkovacích miest (6.000 €).
Sídlisko Bašty – vytvorených nových 25 miest na parkovanie (27.357 €).
Kapitánova ulica - čiastočná rekonštrukcia, osadený nový asfaltobetónový koberec na časť ulice o výmere 340 m2, v súlade s finančnými možnosťami (14.970 €).
Kontajnerové stanovištia – 2 vybudované na Dunajskom nábreží, kde na pôvodných miestach boli vytvorené parkoviská (20.000 €), na Zváračskej ulici vzniklo jedno kontajnerové stanovište a zároveň boli upravené priľahlé parkoviská (2.977 €).
Petőfiho ulica – kompletná rekonštrukcia komunikácie (235.590 €).

 

Ďalšie investície:


Nová Stráž – rozsiahla úprava terénu vedľa cintorína, oplotenie cintorína, vybudovanie parkoviska pre viac ako 50 áut a vyčistenie zhruba 200 metrov prístupového chodníka. Vďaka brigádnikom z Novej Stráže a sponzorom sa podarilo ušetriť zhruba 20.000 €.
Mestské kultúrne stredisko - rekonštrukcia hygienických zariadení (20.000 €).
Kava - rekonštrukcia kotolne v miestnom Kultúrnom dome (5.680 €), každoročné terénne úpravy brehu a okolia jazera.
Ďulov Dvor – vyčistenie a príprava terénu na zriadenie nového detského parku a ihriska, oplotenie a osadenie novej brány. Vďaka vlastným zdrojom a pomoci sponzorov sa podarilo vytvoriť hodnotu cca 20.000 €.
Komárno - vyznačenie parkovísk a oddelenie parkoviska od chodníka na Cintorínskom rade (4.722 €), úpravy detských ihrísk na niektorých sídliskách mesta.
Investície do objektov spravovaných mestskou príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS:
Termálne kúpalisko – rekonštrukcia bazénov (6.876 €), rozšírenie plynofikácie (8.559 €), elektroinštalačné práce (5.324 €), rekonštrukcia sauny (2.500 €), výmena vchodových dverí (5.884 €), zriadenie bufetov (21.100 €), rekonštrukcia bazénov - rekreačného (3.000 €), detského (6.229 €), plaveckého (14.174 €), výukového (3.346 €), zriadenie novej pokladne (2.490 €), rekonštrukcia termálneho prameňa (15.146 €), rekonštrukcia bazénov (26.870 €), automatizácia ohrevu bazénov (9.678 €). Spolu 131.176 €.
Krytá plaváreň – rekonštrukcia bazénov (3.120 €), prvá fáza rekonštrukcie strechy (37.000 €), rekonštrukcia vzduchotechniky (13.000 €), druhá fáza rekonštrukcie strechy (21.350 €). Spolu 74.470 €.
Zimný štadión – rekonštrukcia kotolne (5.311 €), oprava chodníkov (2.042 €), rolba (4.248 €). Spolu 11.601 €.
Volejbalová hala – rekonštrukcia toaliet a vestibulu (12.386 €), stavebné práce (1.989 €).
Futbalový štadión – rekonštrukcia prezliekarne KFC (1.973 €).
Budova vodného motorizmu Danubius – rekonštrukcia strechy (3.000 €).
Hotel Panoráma – plynofikácia (3.592 €), stavebné a maliarske práce v autocampingu (6.640 €).
SAD – rekonštrukcia predajných priestorov (2.760 €) a kotolne (28.288 €).
Stredisko služieb – rekonštrukcia budovy (47.594 €).
Nákup traktorovej kosačky (9.880 €) a auta na rozvoz stravy + príves (3.200 €).

 

Investície do vodovodu a kanalizácie spravovaných mestskou firmou KOMVaK:


Čerpacia stanica na Váhu – nevyhnutná výmena zariadenia na stieranie hrubých nečistôt (211.321 €).
Alžbetin ostrov – druhá etapa kanalizácie, bolo vybudovaných 4 158 metrov tlakovej kanalizácie a 120 tlakových kanalizačných prípojok a domových čerpacích staníc pre jednotlivé nehnuteľnosti (1.583.120 €), vybudovanie 3 989 metrov vodovodného vedenia pre možnosť napojenia jednotlivých nehnuteľností na Alžbetinom ostrove, zokruhovanie vodovodnej siete za účelom zabezpečenia kvality dodávanej vody (43.208 €).
Čistička odpadových vôd – keďže pri rekonštrukcii ČOV bol použitý nevhodný materiál rúrového vedenia vyhnívacej nádrže, bolo nutné tento materiál vymeniť, aby bola funkčná vyhnívacia nádrž a kal stabilizovaný (27.948 €).
Od 30. júna 2014 sa začal realizovať projekt rozšírenia a intenzifikácie ČOV z eurofondov v hodnote 5,4 milióna eur s 5% spoluúčasťou, ktorú v hodnote 257.000 eur uhradilo mesto Komárno. Práce potrvajú do 31. augusta 2015.
Prívod vody v Ďulovom Dvore a Kave – vybudovanie prívodného potrubia v dĺžke 6 889 metrov, ktorým sa zabezpečila dodávka vody pre mestskú časť Zámocká pusta, Lándor a Kava z vodného zdroja Komárno a zabezpečila sa dodávka vody pre obyvateľov Zámockej pusty, nekontrolovaného vodného zdroja Lándor a vyradil sa z prevádzky nevyhovujúci vodný zdroj Kava (1.412.207 eur).

Vážení občania! V nasledujúcom vydaní Komárňanských listov, ktoré vychádzajú 29. októbra, predložím ďalšie informácie o investíciách nášho mesta vo volebnom období 2010 – 2014.


MUDr. Anton Marek primátor Komárna