Komárňanské dni sa budú konať 26. apríla až 1. mája

Komárno je jedno mesto, ktoré sa rozprestiera na oboch brehoch Dunaja, na území dvoch štátov – to je motto tohoročných Komárňanských dní. O ich prípravách a programe informovali spoločne primátori Komárna a Komáromu – László Stubendek a Molnár Attila.


Dátum 26. apríl ako začiatok Komárňanských dní nie je náhodný a súvisí s udalosťami v 19. storočí. Totiž 26. apríla 1849 spojené domáce sily úspešne zastavili niekoľkonásobnú presilu rakúskych vojsk. Na počesť tohto hrdinského činu sa vedenie miest Komárno a Komárom v roku 1992 rozhodlo usporiadať Komárňanské dni. V tomto roku oslávi najväčší a najpestrejší festival v regióne okrúhle jubileum. Už po dvadsiaty piatykrát si oblečú mestá Komárno a Komárom slávnostný šat.


Medzičasom v meste vyrástla generácia, pre ktorú Komárňanské dni znamenajú tradície a príchod leta. Komárňanské dni znamenajú ojedinelú sériu programov, na ktoré môžeme byť my, Komárňania, právom hrdí! Aj tento rok vás srdečne pozývame do Jókaiho parku v Komárome a na Námestie generála Klapku v Komárne. O každom programe budú občania nášho mesta informovaní prostredníctvom tradičného buletínu, ktzorý sa o pár dní objaví v každej poštovej schránke.