Komárno  navštívil čínsky veľvyslanec

V utorok predpoludním navštívil Komárnoveľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR LinLin. Na schôdzke s vedením mesta dominovala myšlienka uzatvorenia partnerského vzťahu medzi dvoma mestami, prehĺbenia hospodárskych a kultúrnych vzťahov. Mesto predstavilo svoje rozvojové plány.

Komárno navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, LinLin. Vzťahy medzi veľvyslanectvom a mestomsa začali rozvíjať už počas predchádzajúcich stretnutí, ale hlava čínskej diplomacie poctila svojou návštevou mesto na Dunaji po prvýkrát. Predstaviteľov čínskej delegácie privítal na Radnici primátor László Stubendek,viceprimátori Imre Knirs a Béla Keszegh, a prednosta Komárna, Tomáš Fekete.

Lin Lin uviedol, že na Slovensku navštívil už mnoho miest a aj napriek rôznym geografickým podmienkam objavil podobnosť medzi Slovenskom a Čínou. V oboch krajinách sú rozdiely medzi regiónmi, ale obe sa významne sústavne rozvíjajú v priebehu posledných dvoch desaťročí.

Čínsky veľvyslanec predostrel osobitnú žiadosť vedeniu mesta – myšlienku vytvorenia partnerského vzťahu medzi Komárnom a Jingdezhenom. Toto čínske mesto má 1,6 milióna obyvateľov, je svetoznáme svojou 1700 - ročnou výrobou porcelánu, zároveň však zohráva dôležitú úlohu vo farmaceutickom priemysle, strojárstve a ostatných odvetviach hi-techu. Mesto kladie čoraz väčší dôraz na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, ročne ho navštívia milióny návštevníkov. Predstavitelia čínskej delegácieprišli aj s pozvaním predstaviteľov Komárna do svojho mesta na jeseň, čo by znamenalo výbornú príležitosť dozvedieť sa viac o ekonomike a kultúre mesta neďaleko Šanghaja. Podľa vyjadrenia veľvyslanca bude možné po nadviazaní partnerských vzťahov uskutočniť stretnutia s podnikateľmi a investormi, čo môže značiť sľubný začiatok plodnej spolupráce pre obe strany.

Primátor Komárna, László Stubendek zdôraznil, že vytvorenie partnerského vzťahus čínskym mestommá veľkú perspektívu, veď k stretnutiam predstaviteľov došlo už niekoľkokrát. Toto stretnutie v Komárne je dôležitým krokom vpred, pretože predstavitelia čínskej delegácie sa mohli  osobne presvedčiť o rôznychpríležitostiach, ktoré ponúka naše mesto a o tom, že sa v ňom skrýva silný rozvojový potenciál.

Viceprimátor Béla Keszegh priblížil delegácii možnosti ekonomickej spolupráce, Slovensko sice neponúka veľké trhové možnosti pre Čínu, ale je príležitosť priblížiť sa trhu v Európskej únii. Pripomenul, že Komárno má veľký potenciál, v blizkosti je letecká, námorná, železničná a cestná doprava, a je pripravené prijať potenciálnych čínskych investorov a predstaviť im región. Pripravuje sa bulletin pre investorov v čínskom jazyku, v ktorom budú predstavené najzaujímavejšie príležitosti v meste. Diskutovalo sa aj na tému predstavenia Číny, o vyučovaní tohto jazyka na úrovni sekundárneho a terciárneho vzdelávania, čo umožní študentom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce v Komárne. Mesto s radosťou prevezme v tomto prípade  úlohu sprostredkovateľa.

Viceprimátor Imre Knirs rozprával o možnostiach a príležitostiach rozvoja prístavu, ktoré môžu byť jednou z najväčších rozvojových úloh najbližších rokov, a zároveň ktoré vyžadujú zainteresovanie vážnych strategických investorov. Podmienky v Komárne sú veľmi dobré, len v  súčasnej dobe prístav nie je dostatočne využívaný.

V druhej časti stretnutia sa konal pracovný obed, na ktorom mali možnosť hostia ochutnať regionálne delikatesy. Pri odchode veľvyslanec uviedol, že je presvedčený o sľubných partnerských vzťahoch medzi oboma mestami, čo môže znamenať začiatok plodnej spolupráce.