Mesto Komárno  vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie

 


 

Mesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004 v znení Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Komárno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje

 

Výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho útvaru obrany bezpečnosti a ochrany Mesta Komárno

Termín nástupu do práce 1.10.2015

 

Kvalifikačné predpoklady  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie

- znalosť právnych predpisov v oblasti bezpečnosti, civilnej ochrany, platnej legislatívy v územnej samosprávy

- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.


Požiadavky a iné kritéria :

- odborná a riadiaca prax vo verejnej správe výhodou, schopnosť viesť kolektív
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,

- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť
- znalosť práce s PC – MS Office

- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov

- prehľad o doterajšej praxi
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- získané certifikáty alebo osvedčenia
Originály, ( úradne overené fotokópie ) potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.


K žiadosti pripojiť :

- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,

- vyplnený osobný dotazník,

- štruktúrovaný životopis

- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru – maximálne na 3 strany

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :

- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru

- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti
- vzdelanie v danej oblasti

 

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci útvaru obrany bezpečnosti a ochrany – Neotvárať!“ najneskôr 11. septembra 2015 na adresu: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 11.septembra 2015 do 12.00 hod.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie, výberová komisia pozve najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

 

 

 

 

Mesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004 v znení Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Komárno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje

 

Výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho Komunálneho odboru Mestského úradu v Komárne

Termín nástupu do práce 1.10.2015

 

Kvalifikačné predpoklady  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

- znalosť platnej legislatívy územnej samosprávy v oblasti životného prostredia, dopravy a nakladania s odpadmi,

- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

 

Požiadavky a iné kritéria :

- odborná a riadiaca prax vo verejnej správe výhodou, schopnosť viesť kolektív

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,

- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť

- znalosť práce s PC – MS Office

- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov

- prehľad o doterajšej praxi

- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- získané certifikáty alebo osvedčenia

Originály, ( úradne overené fotokópie ) potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.

 

K žiadosti pripojiť :

- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,

- vyplnený osobný dotazník,

- štruktúrovaný životopis

- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru – maximálne na 3 strany

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :

- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru

- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti

- vzdelanie v danej oblasti

 

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci komunálneho odboru – Neotvárať!“ najneskôr 11. septembra 2015 na adresu: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 11.septembra 2015 do 12.00 hod.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie, výberová komisia pozve najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

 

 

 

 

Mesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004 v znení Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Komárno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje

 

Výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho Organizačného oddelenia primátora Mesta Komárno

Termín nástupu do práce 1.10.2015

 

Kvalifikačné predpoklady  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

- znalosť právnych predpisov v oblasti personalistiky a spracovania miezd, platnej legislatívy v územnej samosprávy

- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

 

Požiadavky a iné kritéria :

- odborná a riadiaca prax vo verejnej správe výhodou, schopnosť viesť kolektív

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,

- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť

- znalosť práce s PC – MS Office

- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov

- prehľad o doterajšej praxi

- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- získané certifikáty alebo osvedčenia

Originály, ( úradne overené fotokópie ) potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.

 

K žiadosti pripojiť :

- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,

- vyplnený osobný dotazník,

- štruktúrovaný životopis

- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru – maximálne na 3 strany

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :

- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru

- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti

- vzdelanie v danej oblasti

 

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Organizačného oddelenia primátora – Neotvárať!“ najneskôr 11. septembra 2015 na adresu: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 11.septembra 2015 do 12.00 hod.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie, výberová komisia pozve najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

 

 

 

 

Mesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004 v znení Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Komárno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje

 

Výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho Sociálneho a správneho odboru Mestského úradu v Komárne

Termín nástupu do práce 1.10.2015

 

Kvalifikačné predpoklady  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

- znalosť právnych predpisov z oblasti sociálnej ( sociálna práca, sociálna starostlivosť ) znalosť ostatných platných

právnych predpisov z oblasti

samosprávy, rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonníka práce

- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

 

Požiadavky a iné kritéria :

- najmenej tri roky praxe v riadiacej činnosti,

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,

- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť

- znalosť práce s PC – MS Office

- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných, fotokópie získanéých certifikátov alebo osvedčení

- prehľad o doterajšej praxi

- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Originály, ( úradne overené fotokópie ) potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.

 

K žiadosti pripojiť :

- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,

- vyplnený osobný dotazník,

- štruktúrovaný životopis

- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru – maximálne na 3 strany

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :

- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru

- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti

- vzdelanie v danej oblasti

 

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Sociálneho a správneho odboru – Neotvárať!“ najneskôr 11. septembra 2015 na adresu: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 11.septembra 2015 do 12.00 hod.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie, výberová komisia pozve najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

 

 

 

 

Mesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004 v znení Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Komárno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje

 

Výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho Spoločného stavebného úradu Mesta Komárno

Termín nástupu do práce 1.10.2015

 

Kvalifikačné predpoklady  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania špecializácia stavebného zamerania

- osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a vyhlášky Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 547/2003 Z.z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní je vítané.

- znalosť aktuálneho zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ č. 50/1976 Zb., zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich zákonov a predpisov.

- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

 

Požiadavky a iné kritéria :

- prax v odbore /minimálne 5 rokov/ a znalosť územia vítaná, ako aj oprávnenie na výkon stavebného dozoru

manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti

- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť

- zvládanie záťažových situácií

- znalosť práce s PC – MS Office

- znalosť maďarského, anglického alebo  nemeckého jazyka (je pre uchádzača výhodou)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov

- prehľad o doterajšej praxi

- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- získané certifikáty alebo osvedčenia

Originály, ( úradne overené fotokópie ) potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.

 

K žiadosti pripojiť :

- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,

- vyplnený osobný dotazník,

- štruktúrovaný životopis

- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru – maximálne na 3 strany

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :

- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru

- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti

- vzdelanie v danej oblasti

 

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Spoločný stavebný úrad – Neotvárať!“ najneskôr 11.septembra 2015 na adresu: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne , Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 11.septembra 2015 do 12.00 hod.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie, výberová komisia pozve najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

 

Ing. László Stubendek, primátor mesta