Mesto Komárno ako jediný zakladateľ a spoločník spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.


Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na vykonávanie funkcie:
a) vysokoškolské vzdelanie  II. stupeň (odbor žurnalistika má prednosť)
b) najmenej 5 rokov praxe v mediálnej činnosti,
c) najmenej 3 roky praxe v riadiacej činnosti
d) bezúhonnosť
e) organizačné a riadiace schopnosti
f) ovládanie práce na osobnom počítači
g) ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom
h) ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná


Zoznam požadovaných dokladov:
1. overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov
2. vyplnený osobný dotazník
3. profesijný životopis
4. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6. písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. – maximálne na 5 strán A4 (vydávanie novín / komunálna politika mesta /, vysielanie mestskej televízie /programová štruktúra a logistika /, podmienky financovania spoločnosti)


Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:
a) typ odborného vzdelania
b) odborná zdatnosť a riadiace schopnosti
c) dĺžka praxe


Uchádzači prihlásení do výberového konania berú na vedomie, že k obsadeniu funkcie konateľa spoločnosti je potrebné predchádzajúce schválenie návrhu vymenovania Mestským zastupiteľstvom v Komárne a následne vymenovanie valným zhromaždením spoločnosti.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi možno podať najneskôr do 30.11.2016 poštou na adresu Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku, Komárno, do 30.11.2016 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie - Konateľ spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. – Neotvárať”

Ing. László Stubendek, primátor mesta