Mesto plánuje za rok opraviť 11 až 12 ulíc

Mesto Komárno udržiava takmer 105 km verejných komunikácií a 60 km chodníkov. Občania sa sústavne sťažujú na ich stav. Mesto dokáže ročne obnoviť 1-2 ulice, čo je finančne nákladné, pretoženNa tento účel nemožno čerpať financie z fondov Únie. Pred poslancov sa dostal návrh, podľa ktorého by samospráva obnovila 11 až 12 ulíc a takmer 63 tisíc metrov štvorcových cestných komunikácií naraz počas jedného roka, a to prostredníctvom úveru vo výške 2,5 milióna eur.


- „Aby peniaze neodišli vždy len na plátanie, ale mal by to byť taký zásadný krok vpred, že v budúcnosti by v Komárne mohla nastať kvalitatívna zmena. Na základe skúseností z iných miest sme našli tento model, ktorý v podstate je založený na čerpaní úveru, jeden dodávateľ opraví viac ciest a mesto by to potom 10 rokov splácalo,“ - uviedol viceprimátor Béla Keszegh.


Na zasadnutí zastupiteľstva malo viac poslancov výhrady k financovaniu čerpaním úveru. Konštantín Glič považoval jeho výšku za prehnanú, Tamáš Varga sa informoval, aký veľký úver si môže mesto vziať. Károj Lešš bol zvedavý, ktorá časť rozpočtu mesta bude niesť ťarchu splácania úveru.


- „V súčasnosti treba vedieť, že úroky sú veľmi, veľmi výhodné. Centrálna úroková sadzba v prípade eura je 0 percent a vidíme, že suma, ktorú sme minuli na opravuje, je vyššia ako úrok z úveru. Uvediem niekoľko konkrétnych príkladov: V Komárne sme na Eötvösovu ulicu v uplynulých dvoch rokoch minuli viac ako 8 tisíc eur, na výtlky na Dunajskom nábreží viac ako 7 tisíc eur. Sme presvedčení, že ak by sa zrealizovala oprava 10 až 12 ulíc, tak to by do života mesta prinieslo kvalitatívnu zmenu. Na najviac problémové úseky nebudeme musieť míňať peniaze, veď podľa plánu by mal zhotoviteľ ručiť 10-ročnou zárukou za kvalitu prác,“ - dodal viceprimátor Béla Keszegh.


Viacerí poslanci – okrem iných opakovane aj Ondrej Gajdáč – zdôraznili, že podľa ich názoru je naliehavejší stav chodníkov ako ciest, nemalo by sa zabudnúť ani na ne, je nutné vyčleniť peniaze aj na ich opravu.
Poslanci nakoniec takmer bez výnimky podporili úmysel investície a spolu s ním aj zoznam tých 12 ulíc určených na opravu, ktoré sú najviac problémové a zároveň je najväčšia premávka v našom meste.