Mestský úrad posudzuje žiadosti o zníženie a odpustenie poplatkov za komunálny odpad

V uplynulom období pribúdajú odozvy v súvislosti s úľavami platieb za komunálny odpad. Niektoré potvrdenia, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch uznané, tentoraz úrad neuznal, a tak nevznikla možnosť na zníženie poplatku. Je to spôsobené zmenou všeobecne záväzného nariadenia. Mestský úrad pripravuje zmeny na riešenie situácie.
Obyvatelia si môžu v určitých prípadoch uplatniť zľavu za platbu  poplatku za komunálny odpad, tisíce obyvateľov si ho aj uplatňujú. Podmienky na získanie zľavy upravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa úrad riadi. V uplynulých rokoch vstúpila do platnosti zmena, podľa ktorej sa úľava nezískava vopred, ale až koncom roka, na základe žiadostí a potvrdení (napr. o dlhšej neprítomnosti) a vydaním nového rozhodnutie sa zaplatené prostriedky vrátia, alebo v istých prípadoch (napr. návšteva školy) sa vráti ich časť.
Koncom vlaňajšieho roku sa opäť zmenilo všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch. Hlavný kontrolór mesta Miklós Csintalan navrhol viacero zmien, na základe ktorých sa spresnili a zmenili podmienky odpustenia, respektíve zníženia platieb. Spomedzi možností boli vyselektované všeobecné názvy a možnosti získania zliav upravuje presný zoznam. Zmenu žiadala aj prokuratúra, odôvodňujúc to tým, že nariadenie musí mať presné a jednoznačné pravidlá.
Väčšina z prichádzajúcich sťažností sa dotýka toho, že v spomínanom zozname už nefiguruje takzvané prechodné bývanie. Kým v predchádzajúcom období úrad takýto inštitút dokázal akceptovať, podľa nového nariadenia a z neho vyplývajúceho zoznamu to už neplatí. Počet prípadov nespokojných obyvateľov narastá a úrad vyvíja snahu o riešenie vytvorenej situácie.
Ekonomický a finančný odbor spoločne s hlavným kontrolórom preverujú sťažnosti a hľadajú riešenia. Kým úrad sa odvoláva na presné dodržiavanie pravidiel v súlade s upozornením prokurátora, hlavný kontrolór, odvolávajúc sa na všeobecnú literu zákona, považuje kroky úradu za príliš byrokratické. Na základe spoločnej dohody, úrad požiadal Daňové riaditeľstvo o presné pokyny.
„Na základe stanoviska Daňového riaditeľstva budeme hľadať možnosti riešení. Naším cieľom je, aby sme pomohli obyvateľom, avšak zákony a nariadenia musíme dodržiavať. Radi by sme našli riešenie aj pre tento rok a pre ten ďalší už pripravujeme zmenu všeobecne záväzného nariadenia, aby nevznikali takéto prípady,“ – uviedol Bohumír Kóňa, vedúci Ekonomického a finančného odboru.
V súvislosti s daňami a poplatkami nie je možné vykonať zmeny vo všeobecne záväznom nariadení v priebehu roka, tie môžu vstúpiť do platnosti vždy až 1. januára. Ako dodal: „Dane a poplatky nikdy nebudú populárne, ale je v záujme čestných Komárňanov dodržiavať pravidlá, ktoré sa vzťahujú bez rozdielu na všetkých. O pravidlách aj v tomto prípade rozhodujú poslanci zastupiteľstva, mestský úrad ich len vykonáva.“ V tomto roku požiadalo zatiaľ o úľavu pri platení poplatkov viac ako 1500 obyvateľov, viac ako polovica prípadov je už kladne vybavená. Spomínaný prípad sa dotýka približne 5 až 6 percent žiadostí.
V prípade, ak Daňové riaditeľstvo potvrdí, že platné nariadenie nepovoľuje poskytovať úľavy na platbe v súvislosti s prechodným pobytom, mestský úrad bude hľadať spôsob vyriešenia dotknutých prípadov ešte počas tohto roku. Ale ak vyššia inštancia v rámci spomenutého nariadenia nájde priestor pre realizáciu uplatnenia zliav, úrad bude takéto došlé žiadosti okamžite prehodnocovať.