Na ceste nie si sám

Neustály rozvoj dopravy a  rast intenzity cestnej premávky prinášajú so sebou aj negatívne dôsledky. Štatistické údaje dopravnej nehodovosti oznamujú alarmujúce výsledky.

Príchodom začiatku školského roka, zmenou každodenného správania sa detí, ich pohybom do školy i domov, využívaním dopravných prostriedkov a cestných komunikácií, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť dopravnej výchove detí a mládeže. Pedagógovia Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne venujú problematike dopravnej výchovy a bezpečného správania sa detí na cestách nemalú pozornosť. Nielen teoretická ale aj praktická príprava sa stáva súčasťou takmer každého vyučovacieho dňa.

Už v minulosti vypracovali niekoľko úspešných projektov zameraných na riešenie problematiky vzdelávania sa v oblasti dopravnej výchovy. Z viacerých z nich sa zakúpili dopravné prostriedky, bicykle, kolobežky, prenosné dopravné značky a semafory. Vďaka rodičom a technickým zamestnancom školy vznikli v areáli školy čiary znázorňujúce malé dopravné ihrisko. Nadišiel aj deň D, deň školskej dopravnej výchovy, realizácia projektu Na ceste nie si sám. Grant na projekt poskytla spoločnosť Granvia s. r. o. cez projekt Bona via. Žiaci ročníkov 1.- 4. si najprv vypočuli rady policajtov z dopravnej polície. Svoje vedomosti si overili aj na interaktívnych testoch, pexese a doplňovačkách.

Žiaci druhého stupňa zatiaľ nasávali zaujímavé informácie od Zoltána Bujnu. Známy komárňanský biker má za sebou už niekoľko zahraničných výprav na  bicykli, napr. Rumunsko, Francúzsko, Blízky východ, všetko túry cez tisícky kilometrov, z ktorých väčšinu absolvoval úplne sám ale na svojom skvelom bicykli. Komárňanský cyklista inšpirovaný cestovateľom Árminom Vámberym precestoval mnoho krajín, spoznal množstvo kultúr, náboženstiev, obyvateľov a prírodných krás, o ktoré sa formou prezentácie podelil so svojimi poslucháčmi. Žiaci s nemým úžasom sledovali rozprávanie, obrázky a netradičné zážitky, ktoré biker zažil na potulkách svetom.

Nasledovalo aktívne zážitkové vyučovanie priamo na dopravnom ihrisku. Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto nudných informácií predkladajú žiakom zážitky. Žiaci ako cyklisti ale aj chodci simulovali dopravné situácie, na ktoré dozeralo policajné orlie oko. Za každý správne vykonaný pohyb si účastníci cestnej premávky vyslúžili pochvalu od príslušníkov polície. Všímali si ale aj nesprávne vykonané úkony, ktoré boli zatiaľ hodnotené len napomenutím. Dopravné značky, semafor, ale ani ukázanie zmeny smeru jazdy, či danie prednosti jazdy nerobilo žiakom problémy. Táto forma zážitkového vyučovania sa im naozaj páčila a realizácia dopravnej výchovy aj vďaka skvelému počasiu sa podarila na výbornú.

Pohyb v cestnej premávke je nemysliteľný bez poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky. Škola je základnou a najdôležitejšou inštitúciou, kde sa základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke a pedagógom na tejto základnej škole sa to darí realizovať skvele. Zaželajme deťom školy bezpečnú cestu do školy i domov.

Text: Mária Hamranová, foto: Jana Aradská