Nitrianski colníci uložili v prvom polroku 15 krát zákaz predaja

 

V prvom polroku 2015 vykonali nitrianski colníci 1046 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili až v 465 prípadoch. Za uvedené porušenia boli uložené pokuty na mieste vo výške 105 486 €, pričom až v 15 prípadoch nitrianski colníci uložili aj zákaz predaja do 72 hodín.

 

Cieľom kontrol bolo zistiť, či obchodníci používajú elektronickú registračnú pokladnicu, či odovzdávajú kupujúcemu pokladničný doklad a či tento spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V prvom polroku 2015 z 1046 kontrolovaných prevádzok bolo porušenie zákona zistené v 465 z nich. Za uvedené porušenia boli obchodníkom na mieste uložené pokuty v celkovej výške 105 486 eur, pričom až v 15 prípadoch colníci udelili zákaz predaja do 72 hodín. Za porušenie tohto zákazu hrozí kontrolovanému subjektu pokuta od 10 000 do 40 000 €.

Colný úrad Nitra v súvislosti s nastávajúcou letnou sezónou spojenou s organizovaním rôznych podujatí v obciach a mestách určených pre širokú verejnosť, ktoré sú sprevádzané bufetmi s občerstvením, či stánkami s rozličným tovarom, upozorňuje predajcov na dodržiavanie povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu na každom predajnom mieste. Predajca je povinný umiestniť v zmysle zákona elektronickú registračnú pokladnicu tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení boli pre zákazníka čitateľné. Podnikateľ je tiež povinný vystaviť doklad z ERP bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti. Výnimkou je predaj remeselníckych výrobkov, ktoré sú predmetom autorského práva podľa zákona o autorskom práve. Ak sa ale predaj remeselníckych výrobkov realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a predajcovi vzniká povinnosť používať pokladnicu.  

Všetky potrebné informácie k povinnostiam predajcov k používaniu ERP sú tiež zverejnené na stránke finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanie-ERP

 

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia a pretrvávajúcich a opakujúcich sa zistení porušení zákona, budú zo strany Colného úradu Nitra vykonávané kontroly aj počas nasledujúcich letných týždňov, a to aj na športových a kultúrnych podujatiach sprevádzaných s predajom občerstvenia či iného tovaru. Kontroly budú zamerané najmä na zaevidovanie tržby v pokladnici, vydanie pokladničného dokladu a kontrolu obsahu pokladničného dokladu.

 

Aj naďalej platí, že občania majú možnosť oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk.