Po troch rokoch bude poriadok v zbernom dvore na Harčáši

Akumulácia plastového odpadu  v zbernom dvore na Harčáši znamenala čoraz väčší problém, pretože už niekoľko rokov ho nedokázal  Mestský úrad  zúročiť.  Po dlhých rokovaniach sa rysuje riešenie a konečne  v zbernom dvore nastane poriadok. Doteraz problémový odpad by dokonca mohol byť aj zdrojom príjmu pre mesto.

V poslednej dobre si okoloidúci mohli všimnúť  rastúcu hromadu odpadkov  v zbernom dvore. Dvor slúži na uskladnenie separovaného odpadu  - papiera, skla, plastu, gumy, kovu,  stavebného  a elektronického  odpadu. Odvoz jednotlivých druhov odpadu neustále prebieha,  len predaj plastu spôsobil  ťažkosti v posledných rokoch. V dôsledku toho sa tento odpad kumuloval od  februára 2012 a momentálne je vo dvore viac ako  200 ton.
Mestský  úrad počas  roka  intenzívne rokoval o riešení  napraviť túto situáciu. Začiatkom leta sa podarilo nadviazať spoluprácu v tejto oblasti s jedným malým podnikateľom, ale vysvitlo, že nie je  serióznym partnerom a došlo k zastaveniu procesu riešenia.

Na jeseň mesto hľadalo riešenie s priamymi spracovateľmi odpadu, nakoľko však  aktivita mesta nenašla podporu  u slovenských spracovateľov, obrátila sa na maďarských partnerov. Dominantnými hráčmi v oblasti spracovania odpadu  v Maďarsku  sú  Jász-plastik  a MÁV Rec,  ich aktivita trvá už  niekoľko desiatok rokov. „V tomto viacstupňovom procese musí byť okrem oboch maďarských  spoločností  zaangažovaná aj komárňanská spoločnosť, nakoľko je potrebné odpad roztriediť, lisovať, až potom ho možno  odviezť a spracovať.   Po uzatvorení viacstupňovej zmluvy, podpísaní,  preklade,  sa môže  začať s odvozom odpadu a úpravou zberného dvora na Harčáši.  Boli by sme radi, keby bol  v budúcnosti tento proces  plynulý, tak ako tomu je v prípade papiera a skla“ - povedal  László Stubendek, primátor Komárna.

„Tento  proces  nie je len otázkou estetiky, okrem upratovania je  dôležitá aj finančná stránka. Za  tonu plastového odpadu  maďarská spoločnosť zaplatí 45 eur, ale do júla - kým nenadobudne platnosť ustanovenie nového zákona – dostaneme za tonu ďalších 25,50 € formou dotácie v oblasti životného prostredia"- vyjadril sa  Béla Keszegh, viceprimátor mesta.

V súvislosti s likvidáciou  odpadu je novinkou v tomto roku, že za umiestnenie  drobného stavebného  odpadu sa v zbernom dvore platí poplatok. K tomuto riešeniu mesto muselo pristúpiť  na základe zákona,  ktorý  definuje sumu poplatku, v prípade mesta Komárna je táto suma blízka minimu.  Mesto má obavy, týkajúce sa  umiestnenia stavebného odpadu, nakoľko sa môže zvýšiť počet nelegálnych skládok, čo určite spôsobí väčšie problémy, ale mesto musí  dodržiavať  právne predpisy.

V tomto roku nastanú veľké zmeny  v spojitosti so separovaným odpadom, čo znamená nové príležitosti pre mesto. „Vzhľadom k meniacemu  sa životnému štýlu produkujeme čoraz viac odpadu, preto musíme venovať zvýšenú pozornosť  jeho selektovaniu. V Komárne sa dostáva do kontajnerov takmer 10 tisíc ton odpadu ročne, ďalších 3 tisíc sa zhromaždí vedľa popolníc. Je dôležité prispôsobiť sa európskym tendenciám,  pretože kým za  umiestnenie netriedeného  odpadu musíme platiť, separovaný odpad  znamená pre  mesto príjem“ – dodal Béla Keszegh.