Projekt rozvoja verejnej dopravy v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne

 

Európska únia, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013, podporila uskutočnenie projektu Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Celkovým cieľom projektu je vytvorenie integrovaného verejného dopravného systému v slovensko-maďarskom hraničnom regióne a podpora trvalo udržateľnej dopravy v cezhraničnom cestovaní. Projekt s dobou trvania 18 mesiacov sme začali realizovať v septembri 2012. Riešiteľskými partnermi projektu sú: Ústav pre výskum dopravy, nezisková s.r.o (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) Budapešť a Inštitút priestorového plánovania, o.z., Bratislava.


Pri prieskume dopravy a dopravnom modelovaní s nami spolupracovali experti Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom bližšieho skúmania boli tieto štyri prihraničné mikroregióny: Dunajská Streda - Győr; Komárno - Komárom; Štúrovo - Esztergom a Košice - Gönc.


Úloha si vyžadovala zmapovanie súčasných cezhraničných vzťahov z pohľadu cestovania medzi oboma susediacimi krajinami, posúdenie súhrnných rozvojových koncepcií, teda platné územné plány, stratégie regionálneho rozvoja a pod., ako aj zmapovanie existujúceho a potenciálneho dopytu po verejnej doprave na oboch stranách spoločnej hranice.


Zozbierali sme a vyhodnotili všeobecné štatistické údaje o obyvateľstve, hospodárstve, zamestnanosti, zamestnávateľoch, obchode a rozvojových zámeroch v prihraničných regiónoch. Vykonali sme prieskumy medzi cestujúcimi na autobusových a železničných tratiach v riešených regiónoch a taktiež sme uskutočnili dvojdňovú dotazníkovú akciu s cestujúcimi osobnými motorovými vozidlami na hraničných priechodoch Medveďov - Vámosszabadi, Komárno - Komárom a Štúrovo - Ostrihom. Naviac sme vykonali prieskumu domácností formou dotazníkov v širšom okolí miest Štúrovo, Komárno a Dunajská Streda, čím sme získali údaje od obyvateľov, ktorí síce v súčasnosti necestujú medzi krajinami, tvoria však skupinu potenciálnych cestujúcich, ktorí môžu zvýšiť mobilitu, a tým aj využívanie verejnej dopravy, v blízkej budúcnosti.


Na základe vyššie uvedených prieskumov sme sformulovali stratégiu, ktorá vedie k dosiahnutiu celkového cieľa, t.j. zvýšeniu mobility vo verejnej doprave o 15% do roku 2020. V súvislosti s tým v okresoch Komárno, Nové Zámky a Dunajská Streda bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:


-  zriadenie novej turistickej linky v regiónoch Štúrovo - Ostrihom a Komárno – Komárom; vybudovanie nového cestného mostu medzi Komárnom a Komáromom a vybudovanie systému priestorovej orientácie prostredníctvom informačných tabúľ v regióne Komárno - Komárom.


- v rámci propagácie služieb verejnej dopravy je nevyhnutné zrealizovať zvýšenú informačnú kampaň o možnosti využívania verejnej dopravy v Komárne a Štúrove.

- skvalitnenie administratívy, legislatívneho a finančného rámca by malo zahrňovať vytvorenie a uplatňovanie dotačnej schémy pre účely rozvoja hromadnej dopravy, ako aj vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre zavedenie autobusových spojení EUROREGIO.
 

Záverečnú správu projektu poskytneme všetkým dotknutým miestnym a regionálnym samosprávam v riešenom území, ako aj poskytovateľom služieb verejnej dopravy. Na základe ich požiadania poskytneme konzultácie, smerujúce k postupnej realizácii jednotlivých navrhnutých krokov.


Dr. Roman Krajčovič, ENVIREGIA