Skúmaj minulosť a jej dedičstvo
(Vedomostná súťaž na tému miestnej histórie)


Židovská náboženská obec v Komárne vďaka úspechu vedomostných súťaží v rokoch 2014 a 2015 vyhlasuje tretí ročník tejto súťaže, ktorej cieľom je zmapovať židovské umelecké hodnoty a židovské pamiatky budovaného dedičstva (niekdajšie a súčasné synagógy, cintoríny, rituálne kúpele, nehnuteľnosti náboženských komunít) širokého regiónu obývaného príslušníkmi maďarskej národnostnej menšiny.


Vekové kategórie:
A) deti do 15 rokov,
B) stredoškoláci (pred maturitou),
C) vysokoškoláci,
D) dospelí


Kategórie:
K1) fotografia,
K2) kresba, maľba, grafika, koláž, plagát,
K3) socha, maketa.


Vo všetkých troch kategóriách je povinné zaslať názov a popisný text prezentujúci fotografiu alebo dielo  rozsahu maximálne jednej strany A4.


Téma:
T1) Pamiatky židovskej komunity nachádzajúce sa v našej obci kedysi a dnes – cintoríny, synagógy, rituálne kúpele, spoločenské priestory, symboly.
T2) Znázornenie 120-ročnej budovy komárňanského Útulku (Menház)


Termín doručenie súťažných prác:22. máj 2016.


Textovú časť súťažných prác možno vypracovať v maďarskom i slovenskom jazyku. V kategórii K1 je nutné zasielať fotografie s vysokým rozlíšením. V kategórii K2 a K3 je možné súťažiť formou elektronicky zaslanej fotografie diela (fotografia musí mať vysoké rozlíšenie), alebo originálom obrazu (K2) alebo diela (K3) doručeného poštou.


Odovzdáva sa: dielo + názov diela + krátky popisný text


Elektronická adresa: kile@menhaz.sk


Korešpondenčná adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, „Súťaž”, Eötvösova ulica 15, 945 01 Komárno.


Hodnotenie a ceny: Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota. Odmenené práce budú vystavené v budove Útulku (Menház).


Prezentácia súťažných prác a vyhlásenie výsledkov: 5. júna 2016.


Výhercovia získajú hodnotné ceny. Vedomostná súťaž je realizovaná s finančnou podporou Inštitútu Bálinta Balassiho.


Konzultácie: Súťažiaci môžu získať cenné vedomosti z oblasti súťažných tém za pomoci online vzdelávacieho programu MACHAR, do ktorého sa môžu zapojiť registráciou na adrese: http://kehreg.com/machar/. Ďalšie možnosti konzultácií poskytujeme cez naše kontakty; vaše otázky očakávame na adrese kile@menhaz.sk.