Slávnostný príhovor primátora Komárna Bélu Keszegha

Vážení zvolení poslanci, milí hostia, vážení Komárňania!

Vo voľbách 10. novembra voliči rozhodli, že vám zveria do rúk rozvoj nášho mesta na obdobie nasledujúcich štyroch rokov. Občania nevolili len 25 poslancov a primátora – sformulovali pre nás aj niekoľko odkazov.

Nízka účasť vo voľbách nás upozorňuje na to, že si musíme opäť získať dôveru občanov nášho mesta. Musíme dokázať, že riadenie mesta je službou vykonávanou v záujme ich požiadaviek, a nielen samoúčelným hašterením, či bojiskom záujmových zoskupení a straníckych skupín. Musíme urobiť všetko v záujme toho, aby v našom rozhodovacom procese zohrávala čo najväčšiu úlohu odbornosť a záujem väčšiny občanov. Musíme budovať mesto, ktorého obyvatelia vidia zmysel svojej účasti a zapájaní sa do vecí verejných a v ktorom prijímame spoločné rozhodnutia v duchu vzájomnej úcty. Počas uplynulých rokov sa mnohé oblasti života mesta začali významne rozvíjať. Práce je však ešte stále neúrekom, čaká nás množstvo veľkých investícií. Ak dokážeme v radoch mestského zastupiteľstva začať novú éru, môžu sa nám splniť aj veľké plány a dokážeme urobiť veľký krok vpred.

Voliči vyslovili svoj odkaz aj stranám, čísla hovoria samé za seba. Strany sú však zároveň dôležitou súčasťou štátneho zákonodarstva, poslanci nášho mesta v zastupiteľstve samosprávneho kraja a v Národnej rade môžu rozvoju nášho mesta v mnohom pomôcť. Na každej úrovni budeme hľadať možnosti spolupráce, budeme partnermi v každej záležitosti, ktorá môže slúžiť na osoh mesta. Som presvedčený, že konkrétne výsledky budú oveľa výrečnejšie ako akýkoľvek slogan a spolupráca bude základom aj budúcich úspechov.

Voliči nám v nemalej miere odkázali aj to, komu a do koho rúk chcú zveriť osud mesta. Znamená to pre nás, pre mňa obrovskú zodpovednosť a je to zároveň veľká pocta. Po dvanástich rokoch práce v samospráve dokážem precítiť jej váhu a ušľachtilú výzvu, veď Komárno nie je len jedným mestom z mnohých. Plne sa zasadím za to, aby sme Komárno pozdvihli do váženej a vedúcej pozície nášho regiónu. Bol by som rád, keby po týchto voľbách každý odhodil spory, ktoré počas pätnástich rokov trávili naše mesto. Chcel by som, aby sa tu obyvatelia cítili dobre, aby sa vrátili mnohí z tých, ktorí sa vysťahovali do zahraničia. Merajme komárňanských podnikateľov rovnakou mierou a pomáhajme im, aby pociťovali pevnú domácu pôdu pod nohami. Nech konečne naše školy a škôlky pracujú v podmienkach hodných ich vynikajúcich výsledkov. Nech je proces budovania plynulý, majme odvahu uvažovať o veľkých projektoch a nevyhýbajme sa potrebným zmenám. Buďme ekologicky zodpovednou komunitou s modernými dopravnými možnosťami. Nech sa Komárno naďalej rozvíja ako športová veľmoc, s dôrazom na výchovu a zapájanie mladých talentov, a zároveň nech sa čo najviac obyvateľov nášho mesta venuje pravidelnému pohybu a športovaniu. Nech žijeme v meste, ktorého bohatú kultúrnu tradíciu si všetci vážime, ale v ktorom majú možnosť vyrastať noví Jókaiovia, Lehárovia a Harmosovci.

V maximálnej miere uctievajme naše tradície a minulosť, ale budujme moderné a rastúce mesto. Podajme ruku na pomoc odkázaným, ale neprispôsobivým občanom kategoricky dajme na vedomie, že trváme na zachovávaní poriadku. Nech žijeme v meste, ktorého zrekonštruované ihriská zapĺňa čoraz viac detí, v ktorom je dobré založiť si rodinu, v ktorom možno pracovať a plánovať dlhodobo. Nech sa naše národnosti a tradičné cirkevné spoločenstvá navzájom obohacujú a žijú svoje všedné dni v porozumení, pretože aj keď hovoríme odlišné, ale náš život tu žijeme spoločne.