Štúdium na strednej škole v Komárne

 

Rozhodovanie o povolaní, výber strednej školy – to sú neľahké úlohy, ktoré čakajú každého rodiča a žiaka základnej školy. Samotný výber strednej školy sa týka najmä žiakov v deviatom ročníku základnej školy. Tí, ktorí majú jasnú predstavu o záujmoch a študijnej orientácii, majú výber strednej školy uľahčený.


Nie každý žiak a rodič však vie odhadnúť , na čo sa kto hodí, čo ho baví, a preto viac berú do úvahy, kam idú kamaráti, deti susedov, čo počuli o tej-ktorej škole, alebo s akými školami, či profesiami majú priamu skúsenosť. To však nemusí viesť k najlepšiemu výberu. Preto je veľmi dôležité, aby rodičia aj žiaci sa snažili získať čo najviac informácií o školách. Veľa stredných škôl každoročne usporadúva deň otvorených dverí.


Treba konštatovať, že len veľmi málo rodičov túto možnosť využije, a zvyčajne v tento deň školy navštevujú len žiaci základných škôl v doprovode svojich pedagógov. Rodičia sú o možnostiach štúdia na strednej škole informovaní prostredníctvom výchovného poradcu na základnej škole a tiež na triednych schôdzach rodičov, na ktoré vedenie základných škôl prizýva zástupcov stredných škôl. Na týchto stretnutiach s rodičmi sú prítomní zástupcovia stredných škôl nielen z Komárna, ale aj zo širokého okolia, častokrát v počte 10 až 13 škôl. Množstvo informácií o jednotlivých školách, ktoré takto rodičia získajú, sú určite prínosom v rozhodovaní o výbere strednej školy, ale môžu byť aj zavádzajúce. Ak si dieťa vyberie školu, rodičom sa odporúča, aby predmetnú školu spolu s dieťaťom osobne navštívili a presvedčili, sa aké podmienky má škola na výuku, prípadne aké ďalšie benefity poskytuje svojim študentom.


V poslednom období niektoré mimokomárňanské školy ponúkajú štúdium v rovnakých odboroch aké sa vyučujú aj na stredných školách v Komárne. Iste, dôležitým kritériom pri výbere strednej školy je aj jej kvalita. Stredné školy v Komárne sú na vynikajúcej úrovni, a to tak v kvalite vyučovacieho procesu, ako aj v oblasti priestorového a materiálneho vybavenia modernými učebnými pomôckami, didaktickou technikou či informačno-komunikačnými technológiami . Pokiaľ dieťa má záujem študovať v takom odbore, ktorý sa vyučuje na niektorej strednej škole v Komárne, tak skutočne niet dôvodu, prečo by 15-ročné dieťa malo cestovať , dochádzať za štúdiom do iného mesta, či obce.


Stredné školy v Komárne ponúkajú široký výber študijných a učebných odborov. Viac informácií rodičia získajú na webových stránkach komárňanských stredných škôl - Gymnázium H. Selyeho s vyuč. Jazykom maďarským, Gymnázium Ľ. J. Šuleka s vyučovacím jazykom slovenským, Stredná priemyselná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Stredná odborná škola technická s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, Stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským. Je nespochybniteľné, že štátne školy, v ktorých je štúdium bezplatné, sú kvalitatívne na porovnateľnej úrovni ako školy súkromné. Ak rodič chce zabezpečiť svojmu dieťaťu kvalitné a dostupné vzdelávanie, odporúčame vybrať si štátnu školu v mieste bydliska.


EG