Vďaka dotáciám sa opäť obnovovali naše pamiatky

Komárňania boli aj v tomto roku svedkami obnovy našich kultúrnych pamiatok. Vďaka financiám z dotácií Ministerstva kultúry SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja skrásneli dve naše pamiatky.

Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporilo projekty mesta v rámci programu „Obnovme si svoj dom“. Čiastkou 15 000 eur podporilo etapovitú obnovu fasády Starej pevnosti, vďaka čomu sa mohla obnoviť ďalšia časť tejto našej jedinečnej pamiatky. Z týchto financií, ku ktorým prispelo aj Mesto Komárno sumou 2 524,36 eur, miestna firma Darton s.r.o. obnovila časť západnej fasády Veľkého nádvoria Starej pevnosti – zamurovali sa otvory vybúrané ešte sovietskou armádou, vytvorili sa okenné a dverné otvory, odstránili sa nežiaduce kovové a iné objekty, opieskovaním sa odstránil červený náter pripomínajúci okupačné roky.

V rámci obnovy Župného domu poskytlo MK SR sumu 8 500 eur a Mesto Komárno 460 eur na architektonicko-historický výskum interiérov a strechy, ktorý vyhotovila Elena Sabadošová. Vďaka tomuto výskumu boli zistené nové poznatky o histórii a výstavbe tejto dominanty Župnej ulice.

Z dotačného programu Nitrianskeho samosprávneho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ sa podarilo získať 900 eur a z mestského rozpočtu 1 550 eur, z ktorých bola reštaurovaná pamätná tabuľa z r. 1808 na vonkajšej strane severného bastiónu Novej pevnosti, pri bývalých sovietskych panelákoch. Tím reštaurátorov pod vedením Ondreja Csütörtökiho odstránil depozity, doplnil chýbajúce časti kameňa a celú tabulu nakonzervoval, pozlátil písmo a upravil aj škárované murivo okolo nej.

Text: Andrej Ozimy. Zdroj informácií Ľudovít Gráfel, Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ v Komárne