TIMOTEUS n.o. vyhlasuje 2. kolo výberového konania na miesto riaditeľa Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia s celoročným pobytom v Komárne

 

Kvalifikačné podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

 • aspoň 5 rokov odbornej praxe, minimálne 2 roky v riadení

 

Požiadavky a iné kritériá:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • bezúhonnosť

 • manažérske skúsenosti

 • dobré organizačné a komunikačné schopnosti

 • schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť

 • ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom

 • nemecký alebo anglický jazyk

 • užívateľské ovládanie MS-Windows

 

Výhodou je:

 • skúsenosť z písania projektov

 • základný prehľad v sociálnej, ekonomickej oblasti a pracovno-právnych vzťahoch

 • vodičský preukaz skupiny B

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov

 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace

 • získané certifikáty alebo osvedčenia

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Originály alebo úradne overené fotokópie potrebných dokladov predložte najneskôr do začatia výberového konania.

 

K žiadosti pripojiť:

 • písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní

 • štruktúrovaný životopis

 • písomne vlastný návrh koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia

 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • odporúčanie od farára miestneho cirkevného zboru

 

 

 

Záujemci sa môžu písomne hlásiť do 23. decembra 2016 na adrese:

TIMOTEUS n.o. Jókaiho 34, 945 01 Komárno.

 

Kontaktná osoba: PhDr. Buzalová Szilvia, mob.: 0905 963 045