Oznámenie  o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Komárno v roku 2014
Na základe Rozhodnutia č. 191 predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1999 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v meste Komárno sa uskutočnia voľby do mestského zastupiteľstva a voľba primátora dňa 15. novembra 2014.

 

Oznámenie  o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Komárno v roku 2014
Na základe zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení  volieb do orgánov samosprávy obcí zo 7. júla 2014, uverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 191, oznamujeme všetkým oprávneným voličom, ktorým podľa § 7 ods.1 písm. d) až g) zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bol zrušený trvalý pobyt a adresou týchto občanov na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je Mesto  Komárno, že:
1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 od 7.00 hodiny  do 20.00 hodiny,
2. miestom konania volieb je podľa horeuvedeného trvalého pobytu volebná miestnosť, ktorá sa  nachádza: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno, volebný obvod č. 3, volebný okrsok č. 27.

 

Informácia  o vytvorení volebných okrskov a určení  volebných  miestností v meste Komárno na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Na základe zákona číslo 346/1990Zb. Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení  neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí zo 7. júla  2014, uverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 191, v meste Komárno bude vytvorených 33 volebných okrskov.

 

Zoznam vytvorených okrskov s  adresou volebných miestností

okrsok    miestnosť    adresa
    1    Nová Stráž klub dôchodcov    Vnútorná  26    
    2    Nová Stráž kult.dom    Hlavná ul. 34
    3    Rieker a.s. administ. budova    Ul. roľníckej školy 1
    4    Združ.stredná škola     Ul. budovateľská 32
    5    obchodu a služieb
    6    
    7    ZŠ s v.j.m. Móra Jókaiho    Ul. mieru 2
    8    Ul. mieru 2
    9    
    10    ZŠ s v j. m. Eötvösova ul.39    Eötvösova ul. 39
    11    
    12    
    13    ZŠ  Rozmarínová 1    Rozmarínová ul. 1
    14    
    15    
    16    Gymnázium s v.j.m. H Selyeho    Ul. bisk. Királya 5
    17    Domov mládeže pri SPŠ    Gazdovská ul. 13
    18    Stredná priemyselná škola    Petőfiho ul. 2
    19    ZŠ s v j.m. Ul. práce 24    Ul. práce 24
    20    
    21    MŠ Ul. Komáromi Kacza 33    Ul. Komáromi Kacza 33
    22    MŠ s v j.m. Komáromi Kacza 39    Ul. Komáromi  Kacza 39
    23    Regionálna spáva a údržba ciest    Okružná cesta 3526
    24    MŠ s v j.m.Komáromi Kacza 39    Ul. Komáromi  Kacza 39
    25    ZŠ  Ul. pohraničná 9    Ul. pohraničná 9
    26    Spojená škola Hradná ul. 7    Hradná ul. 7
    27    Základná umelecká škola     Letná ul. 12
    28    Klub dôchodcov    Nám. Kossutha 3
    29    ZŠ  Komenského ul. 3    Komenského ul. 3
    30    
    31    
    32    Kulúrny dom Kava    Kava, Hlavná ul. 36
    33    MOTOREST ZOJA s.r.o.    Ďulov Dvor, Súbežná ul. 74

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 04.09.2014 č. 1738/2014  určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne bude mať 25 poslancov, ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa mestské časti: Nová Stráž, Pavel, Čerhát, bude zvolený 1 poslanec.

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 04.09.2014 č. 1738/2014 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne bude mať 25 poslancov, ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 2 , ktorý  zahŕňa  mestské  časti:  Hadovce, Nová  Osada  a ulice v mestskej časti Komárno: Bažantia ul., Bottova ul., Bratislavská cesta, Bubnová ul., Cintorínsky rad, Čajakova ul., Česká ul., Dolná ul., Družstevná ul., Dunajské nábrežie 16-46 párne čísla, Dunajské nábrežie 39,39A všetky čísla, Dvorská ul., Eötvösova ul., Fialková ul., Gazdovská ul., Gútsky rad, Handlovská ul., Hrnčiarska ul., Hviezdna ul., Hviezdoslavova ul., Javorová ul., Klinčeková ul., Klobučnícka ul., Krymská ul., Kúpeľná ul., Ľaliová ul., Listová ul., Mederčská ul. 12-36 párne čísla, Mederčská ul. 39-79 nepárne čísla, Meštianska ul., Murgašova ul., Muškátová, Nezábudková ul., Nitrianska ul., Orechový rad, Orgovánová ul., Palatínova ul. 32-46 párne čísla, Palatínova ul. 41-71 nepárne čísla, Pávia ul., Petöfiho ul., Piesočný hon, Plynárenská ul., Pokojná ul., Potočná ul., Priemyselná ul., Prievidzská ul., Prowázekova ul., Robotnícka ul., Rozmarínová ul., Rožná ul., Ružová ul., Rybárska ul., Slnečné nám., Sústružnícka ul., Svätojánska ul., Šalviová ul., Špitálska ul., Štúrova ul., Tajovského ul., Topoľčianska ul., Ul. B. Němcovej, Ul. biskupa Királya, Ul. budovateľská, Ul. E. B. Lukáča, Ul. G. Czuczora, Ul. Gy. Alapyho, Ul. I. Kultsára, Ul. I. Madácha, Ul. J. Baranyaiho, Ul. J. Tubu, Ul. M. Staudta, Ul. Mateja Bela, Ul. mieru , Ul. mládeže, Ul. odborárov, Ul. pri Panoráme, Ul. priateľstva, Ul. R. Seressa, Ul. roľníckej školy, Ul. S. Takátsa, Ul. slobody, Ul. stavbárov, Ul. Tolstého, Ul. zlatého muža, Zváračská ul., Zvolenská ul., Železničná ul. 1-11 nepárne čísla, súpisné číslo 4428. bude zvolených 12 poslancov.

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 04.09.2014 č. 1738/2014 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne bude mať 25 poslancov, ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 3 , ktorý  zahŕňa  mestské  časti:  Ďulov Dvor, Kava, Lándor, Malá Iža, Veľký Harčáš a ulice v mestskej časti Komárno: Apalská ul., Baštová ul., Beöthyho ul., Bernolákova ul., Bočná ul., Csokonaiho ul., Damjanichova ul., Dunajská ul., Dunajské nábrežie 4-12 všetky čísla, Elektrárenská cesta, Gombaiho ul., Hlboká ul., Hradná ul., Hríbová ul., Hrušková ul., Jazerná ul., Jókaiho ul., Kapitánova ul., Komárňanská ul., Komenského ul., Konvalínková ul., Košická ul., Kováčska ul., Krátka ul., Krivá ul., Kvetná ul., Lehárova ul., Lesná ul., Letná ul., Lipová ul., Lodná ul., Lúčová ul., Majstrovská ul., Malá jarková ul., Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Mederčská ul. 2 jedno číslo, Mederčská ul. 15-21 nepárne čísla, Mesačná ul., Nádvorie Európy, Nám. gen. Klapku, Nám. Kossutha, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Rozálie, Nová ul., Novozámocká cesta, Okružná cesta, Palatínova ul. 2-20 párne čísla, Palatínova ul. 7-39 nepárne čísla, Parná ul., Pevnostný rad, Platanová alej, Poľovnícka ul., Považská ul., Požiarnická ul., Prvá priečna ul., Rákócziho ul., Rovná ul., Selyeho ul., Senný trh, Skalná ul., Slnečná ul., Staničná ul., Stredná ul., Svätoondrejská ul., Šípková ul., Športová ul., Tabaková ul., Tesárska ul., Tichá ul., Topoľová ul., Trstinová ul., Ul. 29. augusta, Ul. Á. Jedlika, Ul. františkánov, Ul. gen. Klapku, Ul. Gy. Berecza, Ul. holubárov, Ul. J. Husa, Ul. J. Péczeliho, Ul. J. Szinnyeiho, Ul. K. Nagya, Ul. K. Thalyho, Ul. Komáromi Kacza, Ul. M. Csáka, Ul. M. Urbana, Ul. pohraničná, Ul. práce, Ul. víťazstva, Ulička, Úzka ul., Valchovnícka ul., Veľká jarková ul., Veľkodunajská cesta, Veľkodunajské nábr., Veľký rad, Vnútorná okružná, Vodná ul., Vozová ul., Vŕbová, Záhradnícka ul., Zámoryho ul., Zimná ul., Zlievarenská ul., Železničná ul. 4-12A párne čísla, Železničná ul. 15-23 nepárne čísla, Župná ul. bude zvolených 12 poslancov.

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Komárne 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Peter Benčič, 50 r., podnikateľ, Strana zelených
2. Attila Czíria, Ing., 52 r., geodet, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
3. Magdaléna Gulyás, 39 r., podnikateľ, ekonóm, nezávislý kandidát
4. Károly Less, Mgr., 35 r., pedagóg, nezávislý kandidát
5. Anton Marek, MUDr. 67 r., lekár, nezávislý kandidát
6. László Stubendek, Ing., 61 r., elektroinžinier, nezávislý kandidát

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala pre volebný obvod č. 1 týchto kandidátov:
1. Ján Deminger, 47 r., stolár, nezávislý kandidát
2. Július Horváth, 45 r., podnikateľ, Strana zelených
3. Ján Orvoš, 68 r., podnikateľ, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
4. Attila Petheő, 38 r., dejepisár, MOST-HÍD, Strana maďarskej     komunity - Magyar Közösség Pártja
5. František Rajko, Ing., 59 r., inžinier prevádzky leteckej techniky, nezávislý kandidát

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala pre volebný obvod č. 2 týchto kandidátov:
1. Jozef Adámik, 29 r., futbalista, SIEŤ
2. Imre Andruskó, Mgr., 45 r., riaditeľ gymnázia, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
3. Anita Angyalová, 36 r., aktivistka, Strana zelených
4. Tibor Bastrnák, MUDr., 49 r., lekár, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
5. György Batta, Mgr., 43 r., novinár, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
6. Peter Benčič, 50 r., podnikateľ, Strana zelených
7. Štefan Bende, JUDr., 47 r., právnik, nezávislý kandidát
8. Zoltán Bujna, Ing., 32 r., inžinier, nezávislý kandidát
9. Csaba Cúth, 36 r., právnik, jazykovedec, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
10. Gabriel Dékány, Ing., 34 r., ekonóm, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
11. František Fűri, 54 r., zamestnanec vo verejnom záujme, SMER - sociálna demokracia
12. Ondrej Gajdáč, Mgr., 57 r., riaditeľ gymnázia, nezávislý kandidát
13. Konštantín Glič, Ing., 57 r., projektant, nezávislý kandidát
14. Iveta Gregušová, PaedDr., 49 r., učiteľka, nezávislý kandidát
15. Vojtech Grotter, Ing., 57 r., strojný inžinier, Strana zelených
16. Ágnes Héder, PaedDr., 52 r., riaditeľka univerzitnej knižnice, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
17. Alžbeta Jágerská, Ing., 51 r., ekonóm, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
18. Štefan Jakab, 41 r., podnikateľ-konateľ, nezávislý kandidát
19. Stanislav Jiríček, Mgr., 43 r., pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
20. Márton Kiss, 23 r., študent, nezávislý kandidát
21. Róbert Kiss, Ing., 40 r., výrobný riaditeľ, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
22. József Kiss Péntek, PaedDr., 63 r., GIMISZ-režisér, pedagóg, nezávislý kandidát
23. Zsolt Kolek, 37 r., pedagóg, publicista, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
24. Juraj Kovács, 33 r., obchodný asistent, DJ, nezávislý kandidát
25. Milan Králik, 32 r., policajt, nezávislý kandidát
26. Károly Less, Mgr., 35 r., pedagóg, nezávislý kandidát
27. Jana Mačicová, 40 r., manažér kultúry, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
28. Anton Marek, MUDr., 67 r., lekár, nezávislý kandidát
29. Tibor Mayer, 47 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
30. Katarína Mayerová, 58 r., živnostníčka, Strana zelených
31. Marián Michálek, Ing., 64 r., podnikateľ, Strana zelených
32. Peter Németh, 39 r., grafik, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
33. Gabriela Plevová, 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
34. Miloš Priškin, 20 r., operátor zákazníckeho servisu, SMER - sociálna demokracia
35. Alexander Reško, Ing., 63 r., dôchodca, Strana demokratického Slovenska
36. Baltazár Ryšavý, 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
37. Béla Sánta, Ing., 44 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
38. Béla Szabó, Ing., 58 r., zástupca primátora, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
39. Róbert Szayka, 36 r., tréner, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
40. Szabolcs Százvai, Mgr., 40 r., učiteľ, nezávislý kandidát
41. Karol Tárnok, 40 r., manažér, SIEŤ
42. Magdaléna Tárnok, Mgr., 38 r., politológ, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
43. Pavol Tausk, 70 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
44. Emil Valach, 54 r., poľnohospodársky technik, SMER - sociálna demokracia
45. Ján Vetter, Ing., 50 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát
46. Štefan Zábojník, Mgr., 64 r., učiteľ, nezávislý kandidát

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 15. novembra 2014

 

Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala pre volebný obvod č. 3 týchto kandidátov:
1. Zoltán Benyó, MUDr., 61 r., lekár, nezávislý kandidát
2. Ladislav Brinzik, 35 r., farmaceut,  Európska demokratická srana
3. Zsuzsanna Csintalan, Mgr., 61 r., pedagogický zamestnanec, zástupkyňa riaditeľa, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
4. Judita Csizmaziová, JUDr., 61 r., právnička, Strana zelených
5. Csaba Czézinger, Ing., 49 r., elektroinžinier, nezávislý kandidát
6. Imrich Dubány, Ing., 59 r., elektroinžinier, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
7. Attila Farkas, 51 r., ekonóm, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
8. Zsolt Feszty, 43 r., regionálny manažér, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
9. Zsolt Fördős, Ing., 37 r., ekonóm, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
10. Éva Hortai, JUDr., 60 r., advokát, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
11. Attila Horváth, MUDr., 39 r., lekár-chirurg, nezávislý kandidát
12. Igor Horváth, Mgr., 34 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
13. Szilárd Ipóth, MUDr., 45 r., lekár, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
14. Béla Keszegh, Mgr., 38 r., novinár, učiteľ, nezávislý kandidát
15. Margit Keszegh, JUDr., 61 r., advokátka, nezávislý kandidát
16. Attila Klinda, 51 r., podnikateľ, Komárno, Strana zelených
17. Imrich Knirs, PhDr., 53 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
18. Jozef Konopčík, 53 r., strojný technik, nezávislý kandidát
19. Peter Korpás, Ing., 53 r., elektrotechnický inžinier, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
20. Dávid Kovács, 33 r., blogger-Napi Gerzson, nezávislý kandidát
21. Magdaléna Kúrová, Mgr., 26 r., sociálny pracovník, Strana zelených
22. Tibor Laky, 53 r., podnikateľ, Strana zelených
23. Adriana Lengyelová, PhDr., 45 r., riaditeľ DSS, Strana zelených
24. Zsolt Malinák, 41 r., sociálny psychológ, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
25. Tibor Mayer, 29 r., živnostník, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
26. Marek Mihály, Bc., 32 r., geodet, SIEŤ
27. Oto Moravčík, Ing., 66 r., ekonóm-účtovník, Strana zelených
28. Ferenc Nagy, Ing., 64 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
29. Roman Németh, 40 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia
30. Vojtech Novák, JUDr., 68 r., právnik, nezávislý kandidát
31. Gabriel Ozgyin, 51 r., manažér, Strana zelených
32. Agnesa Padlovicsová, Dr., 46 r., právnik, novinár, nezávislý kandidát
33. Pavol Petruš, Ing., 70 r., predseda zväzu včelárov, Strana zelených
34. Martin Podhorný, Ing., 35 r., ekonóm, Strana zelených
35. Zsolt Sebő, MUDr., 51 r., lekár, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
36. László Stubendek, Ing., 61 r., elektroinžinier, nezávislý kandidát
37. Tímea Szénássy, Mgr., 31 r., konateľ spoločnosti, ekonóm, nezávislý kandidát
38. Róbert Szilva, 34 r., strojný technik, SMER - sociálna demokracia
39. Marta Šárai, 55 r., ekonóm, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
40. Imrich Tárnok, Ing., 55 r., technik, nezávislý kandidát
41. Tamás Varga, JUDr., 44 r., právnik, MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja