Využívajte služby Vašej knižnice!

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne je verejná inštitúcia, ktorá zabezpečuje prístup k poznatkom, informáciám a celoživotnému vzdelávaniu pomocou rôznych zdrojov a služieb. Je dostupná pre všetkých obyvateľov nášho mesta i regiónu bez akýchkoľvek výnimiek.

Hlavným poslaním našej knižnice je poskytovať zdroje a služby s cieľom uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času.

Veľa používateľov knižnice využíva možnosti, ktoré knižnica ponúka. Predsa však by sme chceli upozorniť na to, že Knižnica Józsefa Szinnyeiho nie je len miestom, kde sa požičiavajú dokumenty rôzneho druhu, ale je predovšetkým informačným centrom, k čomu ju predurčuje dlhodobá systematická a kvalitná práca s informačnými zdrojmi a napokon aj informačné technológie, ktorými disponuje.

Ak študujete a potrebujete aktuálne informácie alebo potrebujete vypracovať seminárnu, ročníkovú, bakalársku či diplomovú prácu, či máte iné informačné nároky, sme tu pre vás.

Rešeršné služby – aby sa používateľ oboznámil s tým, čo je už preskúmané a ktoré fakty sú už známe a publikované je potrebné urobiť bibliografický prieskum, ktorého výsledkom je rešerš. Rešerš obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. V našej knižnici máme okrem množstva primárnych a sekundárnych prameňov aj prístup k súboru databáz obsahujúcich informácie z rôznych oblastí, ktoré spracováva a sprístupňuje firma EBSCO. Databázy obsahujú odborné periodiká s úplnými textami a taktiež indexované tituly periodík s abstraktami. Sprístupňuje asi 20 000 titulov plnotextových časopisov z prístupných báz dát: Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE, Master FILE Premier, ERIC Health Source: Consumer Editon, Health Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, Newspaper Source, Regional Business News, GreenLIFE, Reference Center, AGRICOLA. Výsledkom rešeršnej činnosti je zoznam dokumentov (knihy, články), ktorý obsahuje základné bibliografické údaje. Po vyhotovení rešerše nastáva proces zabezpečenia odporúčanej literatúry. Pokiaľ dokumenty knižnica vlastní, používateľ si ich požičia. V opačnom prípade môže využiť ďalšiu službu – medziknižničná výpožičná služba.

Medziknižničná výpožičná služba je služba, ktorou sa zabezpečuje výpožička dokumentov z iných knižníc vtedy, ak požadovaný dokument knižnica sama nevlastní. Žiadateľ vyplní žiadanku, ktorá je dostupná na oddelení pre dospelých a požadovaný dokument dostane najneskôr do desiatich pracovných dní. Pokiaľ rešeršná služba je poskytovaná bezplatne, pri medziknižničnej výpožičnej službe je zapožičanie dokumentu spoplatnené.

Ak používateľ nemá z akýchkoľvek dôvodov možnosť navštíviť knižnicu, môže využiť službu Spýtajte sa knižnice. Jej adresa nájdete na webovej stránke knižnice (www.kjszkom.sk). Cieľom služby je poskytnúť používateľovi možnosť zaslať elektronickou poštou svoju požiadavku kedykoľvek s vedomím, že bude vybavená do 24 hodín, zložitejšie otázky do 48 hodín.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho poskytuje bezplatne aj verejné internetové služby. Návštevníci knižnice majú k dispozícii 10 počítačových staníc, ktoré sa nachádzajú v hlavnej budove v študovni, na oddelení pre dospelých a na oddelení pre deti a jedna stanica je aj v knižnici na Palatínovej ul. č. 8. Pokiaľ nie je záujem zo strany ďalšieho používateľa, používanie týchto PC nie je časovo obmedzené. Aby mohol používateľ využívať všetky služby knižnice, je dôležité, aby bol zapísaný ako čitateľ. Čitateľský preukaz je platný nie na kalendárny rok, ale do dátumu zapísania budúceho roka.

Príďte do knižnice a využívajte možnosti, ktoré sú tu pre všetkých vás!

Mgr. Eva Ďurčová, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne