Zo zasadnutia zastupiteľstva

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne sa vo štvrtok 3. júla zišlo na svojom 39. riadnom zasadnutí. Na úvod odzneli interpelácie a správy o plnení uznesení. Ďalším bodom rokovania bol súhrn plánovaných previerok hlavného kontrolóra na nasledujúci polrok


 Poslanci rozhodli o zrušení základných zásad na poskytovanie sociálnej pomoci: zastupiteľstvo totiž vlani prijalo nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti v marci a upravuje tieto postupy. Poslanci prerokovali aj návrh mestského úradu v súvislosti s volebnými obvodmi. Návrh obsahuje tri možnosti: prvou je, že budú zachované volebné obvody tak, ako doteraz, v druhom prípade by sa počet poslancov menil len v jedinom volebnom obvode a tretí návrh  - vynímajúc jedno mandátovú Novú Stráž – by mesto rozdelil na dve časti, ktoré by zastupovalo po novom 12 a 12 poslancov.


Na zasadnutí odzneli aj návrhy v súvislosti s počtom poslancov – zástupcovia obyvateľov navrhovali, aby ich bolo 17, 19 ale aj 21. Zastupiteľstvo o tom bude rozhodovať v septembri, keď už bude známy termín komunálnych volieb. Dovtedy sa poslanci, ktorí rozhodovali aj o finančných, majetkových, sociálnych a bytových otázkach, chystajú na túto tému odborne konzultovať.


Návrh, ktorým mali byť zabezpečené zmeny základných pravidiel komárňanských vodární, sa podpory poslancov nedočkal. V diskusii sa nedospelo k zhode medzi mestom, poslancami a samotným KOMVaK-om, a ako odznelo, zmena je síce potrebná, avšak tá môže nastať až na základe konsenzu.


Poslanci schválili aj návrh na zmenu rozpočtu na tento rok. Príjmová a výdavková časť sa síce nezmenila, nastalo len presunutie jednotlivých položiek smerujúc k uskutočneniu investícií. Zastupiteľstvo odsúhlasilo sumu 21.500 eur na rekonštrukciu strechy nad výučbovým bazénom plavárne, aby ho deti mohli využívať aj v budúcnosti.