Základná škola Jána Amosa Komenského


Počet žiakov 512, 24 tried, z toho 59 prvákov plus 11 žiakov nultého ročníka. Priemerne je v triede 22 žiakov.


Charakteristika školy: Naša škola je škola s vyše 60ročnou tradíciou a jej dlhodobé pôsobenie v meste Komárno je známe nielen v našom meste. Aj vďaka našim vynikajúcim výsledkom v predmetových olympiádach, športových súťažiach a celkovým výsledkom bol našej školy prepožičaný čestný názov. Na škole už dlhé roky pracuje Detský parlament. Informácie o škole nájdete na našej webovej stránke www.zskomenskehokn.sk a aktuálne dianie na facebooku ZŠ J.A. Komenského Komárno. Naša škola dlhodobo patrí medzi najúspešnejšie základné školy Nitrianskeho kraja.


Vyučovanie cudzích jazykov prebieha od prvého ročníka, žiaci sú delení na skupiny. V ponuke je povinný anglický jazyk a ako ďalší jazyk si môžu žiaci vybrať nemecký a ruský. V rámci mimoškolských aktivít ponúkame krúžok maďarského a španielskeho jazyka. Naši žiaci dosahujú mimoriadne úspechy v jazykových súťažiach, majú pravidelnú účasť na krajských kolách. V posledných rokoch najväčší úspech v nemeckom jazyku, kde sme  obsadili druhé miesto na celoslovenskej súťaži. Naši pedagógovia sú plne kvalifikovaní na výučbu cudzích jazykov a využívajú pestrú paletu metód a foriem práce. Od školského roka 2015/2016 plánujeme zaviesť integrovanie prvkov metódy CLIL – používanie slovných zvratov počas vyučovacích hodín aj na iných predmetoch.


Vybavenie školy: 4 plnohodnotné počítačové učebne, zrekonštruované odborné učebne fyziky, chémie a biológie, dve odborné učebne na výučbu cudzích jazykov, 3 telocvične, multifunkčné ihrisko, priestranný dvor s množstvom zelene. Spolupracujeme s NUCEM pri testovaní žiakov 5.,6, 8, 9. ročníka elektronicky a testovanie aj pedagógov na zisťovanie klímy školy a vzájomných vzťahov.


Rozvoj osobnosti žiaka: Morálny a profesionálny prístup, podpora talentovaných žiakov, individuálny prístup k špeciálnym výchovno-vzdelávacím požiadavkám. Náročnosť a ocenenie úspechov, vedieme k samostatnosti a zodpovednosti. Vytvárame environmentálne projekty, ktoré vedú k ochrane prírody. Máme nulovú toleranciu k nežiaducim spoločenským javom (násilie, šikanovanie).


Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch na stredné školy: Všetci naši žiaci sú v prvom kole prijímacích pohovorov prijatí na stredné školy. Naši najúspešnejší absolventi s úspechom študujú na prestížnych stredných školách ako sú rôzne bilingválne gymnáziá, na ktoré sú prijímaní aj z ôsmeho ročníka, alebo na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave.


Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje nielen počas konzultačných hodín a rodičovských združení, ale naši kolegovia vychádzajú v ústrety rodičom na základe ich požiadaviek. Okrem toho organizujeme rôzne mimoškolské aktivity – jesenné a jarné „ Čisté dvory”, modernizácia prostredia školy, poskytujeme priestory telocvične pre rodinné aktivity, aktivity v rámci projektu UNICEF, čítanie s oteckami, vianočné trhy, šarkaniáda a mnoho ďalších. V rámci spolupráce s rodičmi budúcimi rodičmi, každoročne organizujeme Špeciálny deň otvorených dverí spojený s prehliadkou školy a aktivitami pre ich deti.


Mimoškolské aktivity: Sme aktívnymi partnermi pre NUCEM pre pilotné testovanie vedomostí žiakov, projekt elektronického testovania – E-test, testovanie PIRLS, TIMMS, vráťme knihy do škôl, projekt I-PAD v škole, Škola na dotyk, výmenný pobyt zahraničných stážistov, Google Apps for Education. Máme dlhoročné partnerstvo so školami z Čiech a Maďarska. Spevácky krúžok Margarétky reprezentuje školu na rôznych podujatiach, spolupracuje s klubom dôchodcov v Komárne, čím rozvíjame a podporujeme generačné vzťahy.


Práca s prvákmi v školskom klube: Aktivity sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, prepojené sú s krúžkami, ktoré podporujú  rozvoj tvorivosti a manuálnej zručnosti. Dôraz sa kladie na prípravu na vyučovanie s prihliadnutím na individuálne požiadavky rodičov. Rodičia majú možnosť využiť aktivity organizované počas prázdnin – jednodňové výlety, týždenné denné tábory počas letných prázdnin, letný tábor zameraný na spoznávanie Slovenska.
Krúžky: na škole pracujú žiaci približne v 30 krúžkoch. Basketbalový oddiel Klokani je účastník majstrovstiev Slovenska v minibasketbale, okrem toho na škole pracuje divadelný krúžok, venujeme sa prednesu poézie a prózy, školskému rádiu. Máme úspešné športové družstvá futbalistov a volejbalistov, spevácky zbor, školský internetový časopis Múdra sova, biologický, zdravotnícky, výtvarný krúžok, literárny, šikovných rúk a iné.

 

Základná škola Jána Amosa Komenského
pozýva všetkých rodičov budúcich prváčikov,
aby v piatok 23. januára od 8. hodiny so svojimi ratolesťami
navštívili našu školu v rámci
Špeciálneho dňa otvorených dverí
a prišli sa pozrieť na metódy a formy vyučovania.

 

 

 

Základná škola na Pohraničnej ulici


Naša škola s dlhoročnou tradíciou sa nachádza v historickej budove v centre mesta Komárno. Sme stredne veľká škola so 191 žiakmi. Menší počet žiakov v triedach nám dáva možnosť vo väčšej miere individuálne pristupovať ku každému žiakovi, a tým rozvíjať jeho kreativitu, samostatnosť a zvedavosť. Žiaci našej školy dosahujú úspechy vo vedomostných, literárnych, športových, výtvarných a speváckych súťažiach nielen na okresnej, krajskej, ale aj na celoslovenskej úrovni. Naši absolventi sú úspešnými žiakmi na stredných školách.


A čo čaká Vaše dieťa na našej škole?


-  kvalitný výchovno – vzdelávací proces formou moderných vyučovacích metód
- trpezlivé a milé učiteľky a učitelia, kvalifikovaný pedagogický zbor
- asistenti učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
- nezabudnuteľná imatrikulácia prvákov
-  zábavno-poučné tematické a projektové dni, dobrodružné poznávanie sveta
- intenzívna výučba cudzích jazov: anglického alebo nemeckého jazyka
- ročníkové práce formou projektov so záverečnou obhajobou
- žiacke kolégium, v ktorom pracujú žiaci, učitelia a rodičia
- triedy s rozšíreným vyučovaním  telesnej výchovy
- športová  trieda od piateho ročníka  so všeobecným športovým zameraním
-  využívanie  oboch telocviční na tréningy zápasníkov, karatistov, boxerov, volejbalistiek
- v školskom klube detí sa žiaci venujú záľubám  v rámci štyroch záujmových oblastí:
- výtvarná, rytmická gymnastika, loptové hry a šikovné ruky
- pestrá  ponuka mimoškolských aktivít výtvarný krúžok Dielňa detských snov,  
- environmentálny krúžok Enviráčik, florbalové krúžky, Robolab - práca s programovateľnými  stavebnicami Lego
-  celoškolské projekty prebiehajú formou rovesníckeho vzdelávania, kde spájame do skupín žiakov rôznych ročníkov, a tým odstraňujeme bariéry medzi ročníkmi
- možnosť žiakov zapojiť sa do rôznych projektov  Zelená škola,  e-Tweening, Comenius, Odysea mysle,  Strom života, Umenie zblízka, UNICEF, Recyklohry, Čítame s Osmijanko
-  každoročne  Škola v prírode pre I. aj II. stupeň, letné tábory, školské výlety, exkurzie, vychádzky
- nezabudnuteľný Medzinárodný deň detí, Vianočná akadémia, jesenné a jarné tvorivé dielne pre deti a rodičov a mnoho ďalších športových, kultúrnych a spoločenských akcií
- plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky kurz
- zvonenie s relaxačnou hudbou  


A ako to na našej škole vyzerá ?

 

- pekné priestranné triedy s  plávajúcou podlahou a technikou pre moderné vyučovanie-dataprojektory, notebooky s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium s interaktívnou tabuľou
- dve učebne výpočtovej techniky s novými počítačmi
- nová špeciálna učebňa s tabletmi a interaktívnou tabuľou
- učebňa pre mediálnu a etickú výchovu
- prírodná učebňa v areáli školy, školská záhradka
- ateliér výtvarnej výchovy
- cvičná kuchynka, dielňa technickej výchovy
- relaxačná miestnosť s krásnymi knižkami
- uzavretý školský dvor s ihriskom, oddychovými zónami a altánkom
- školský klub detí so samostatnými herňami
- dopravné ihrisko s novými bicyklami a kolobežkami
- nová posilňovňa aj pre najmenších, dve telocvične


 A kedy k nám môžete prísť?


- kedykoľvek Vás radi privítame v priestoroch našej školy
-  pozývame Vás na spoločné aktivity predškolákov, rodičov, učiteľov a  žiakov našej školy pod názvom „V škole je veselo“ každú januárovú stredu od 15.00 do 17.00


Srdečne Vás privítame na zápise do 1. ročníka  v dňoch  5. a 6. februára  2015 od 13.00 do 17.00

 

 

Základná škola na Rozmarínovej ulici


Celkový počet žiakov 373, 18 tried, z toho 45 prvákov v 3 triedach. Priemerne je v triede 21 žiakov.


ROZMARÍNKA je najmladšou a najmodernejšou školou v meste. Viacerými úspechmi sa vyprofilovala na otvorenú školu, pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život tak, že učenie vnímajú ako spoznávanie sveta, v ktorom všetci žijeme a budeme žiť. Pestrosťou ponúkaných aktivít a atraktívnym vybavením zároveň pôsobí ako vzdelávacie, kultúrne a športové centrum prístupné žiakom, rodičom aj zamestnancom, za účelom poskytnutia toho NAJLEPŠIEHO, a to nielen v oblasti vzdelania či výchovy. Ako jediná škola v meste je držiteľom certifikátu ,,Škola priateľská k deťom“.


A ako jediná škola v okrese je zapojená do národného projektu ,,Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, čo jej umožnilo stať sa najlepšie vybavenou školou v okrese Komárno.


Žiaci majú k dispozícii pod jednou strechou v priestrannej budove, ktorá sa v poslednom čase významne mení, najmodernejšími učebnými pomôckami vybavené odborné učebne fyziky, techniky, informatiky, geografie, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, cudzích jazykov aj biochemického centra. Okrem toho máme počítačové miestnosti, 6 interaktívnych tabúľ a učebňu tabletov. Škola ďalej disponuje veľkou a malou telocvičňou, posilňovňou, zrkadlovou tanečnou sálou, veľkou jedálňou, herňou pre deti zo školského klubu a každá trieda je vybavená notebookom, dataprojektorom aj internetom.


Škola sa zameriava na rôzne formy zážitkového učenia, ktoré podporujú najmä schopnosti žiakov prejaviť svoju tvorivosť v tímovej práci na rôznych menších či väčších projektoch. Vďaka tomu si už žiaci vyskúšali spoluprácu s keramikármi či cukrármi, týždeň s anglickým lektorom aj interaktívne exkurzie ako napríklad ryžovanie zlata, splavovanie rieky či výlet na Veľkolélsky ostrov, ktorými sú odmenené všetky úspešné žiacke kolektívy.
Škola organizuje počas školského roka množstvo kultúrnych podujatí, lyžiarsky a plavecký výcvik aj Školu v prírode pre 2. a 4. ročník.


V ponuke máme výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka, pričom žiaci majú na výber medzi nemeckým a ruským jazykom. Na prvom stupni je vzdelávanie obohatené o informatickú výchovu od prvého ročníka, dramatickú výchovu, pohybovú výchovu, tvorivé písanie a tvorivé čítanie. Na druhom stupni sú to predmety ako konverzácia v anglickom jazyku, technika, obohatenie, cvičenia z matematiky a v rámci telesnej a športovej výchovy dievčatá cvičia v siedmom ročníku zumbu.


Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch na stredné školy je stopercentná. Žiaci participujú na chode školy prostredníctvom žiackeho parlamentu a škola úspešne spolupracuje aj so samotnými rodičmi žiakov. Cielenú spoluprácu s rodičmi považuje za veľmi potrebnú, preto sa snaží čo najviac rozvíjať vzťah: škola – rodičia – žiak.


V poobedňajších hodinách majú žiaci možnosť navštevovať školský klub detí so zaujímavými riadenými aktivitami, pestrú škálu krúžkov (tradične úspešných, ako výtvarný krúžok či florbal aj nezvyklých, ako varenie či módny klub) a cez prázdniny letnú školu v prírode spojenú s relaxom a upevňovaním cudzích jazykov.

 

 

Rodičov a budúcich prváčikov pozývame na Deň otvorených dverí na Rozmarínke
v stredu 21. januára 2015


Program:
8.00 – 9.40       Otvorené vyučovanie vo všetkých triedach
9.50                  Prehliadka školy a učební
10.30                Diskusia pri káve s vedením školy
15.00 – 16:00   Prehliadka školy a učební, diskusia s pedagógmi,nteraktívne hry pre deti.